Vyjádření odvolaného ředitele Městského dopravního podniku Opava Hynka Woitka

6.10. 2012

Předseda představenstva Ing. Jan Kramný ( dále jen p.Kramný) v tiskové zprávě, kromě jiného, napsal:

„Dne 1.10.2012 rozhodlo představenstvo akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. o  odvolání Ing. Hynka Woitka z funkce ředitele společnosti,a to na základě výsledků Analýzy současné úrovně efektivity podnikatelských aktivit a návrhu konkrétních opatření ke zvýšení efektivity společnosti, kterou vypracoval nezávislý odborný subjekt.  Na základě výsledku této analýzy ztratilo představenstvo důvěru, že Ing. Woitek je schopen a ochoten provést nezbytné změny v podniku. Zejména vypracovat střednědobý plán rozvoje společnosti s ohledem na výraznější orientaci na komerční aktivity“.

Vyjádření Hynka Woitka, odvolaného ředitele MDPO, a.s.:

Dne 1. 10. 2012 jsem po prvním bodu jednání představenstva, což byla prezentace předmětné analýzy, převzal od p. Kramného tři dokumenty – Odvolání prokury, Odvolání z funkce a Výpověď z pracovního poměru. Ihned jsem musel opustit jednací místnost a pod dohledem dvou „drábů“ p. Kramného a Čapčucha jsem si mohl posbírat své věci, předat služební věci, agendu a rovněž pod jejich dohledem opustit areál MDPO, a.s. s tím, že mám absolutní zákaz vstupu do MDPO, a.s. Každý kdo byl do funkce jmenován, musí počítat i s tím, že může být z funkce odvolán. I odvolání by však mělo mít kromě obsahu i formu. Já jsem byl současným vedením vyloženě vyhozen, bez udání důvodu a nároku na odstupné. Každý by měl být hodnocen podle výsledků své práce, svého produktu, ne na základě domněnek a všeobecných frází. V MDPO, a.s. jsem zastával funkci ředitele 12 let a kromě jiného se za mého působení konkrétně podařilo:

· -      Z opavského dopravního podniku vybudovat moderní, fungující a konkurence schopnou dopravní firmu, což mohu dokázat např. porovnáním našich výsledků s výsledky ostatních dopravních podniků v ČR (bohužel zůstaly v mé kanceláři a v PC) ,  porovnávali jsme ukazatele jako je např. výše kompenzace na km, počet pracovníků údržby na vozidlo, případně km, počet TH zaměstnanců, nákladovou jednici na km , atd. a ve většině ukazatelů jsme jedni z nejlepších, nebo nejlepší v ČR.

·         Stabilizovat hospodaření akciové společnosti, což dokládají každoroční rozbory hospodaření, výroční zprávy a další účetní dokumenty. Každý rok valná hromada a.s. poděkovala za výborné výsledky, každý rok jsme docilovali úspor nákladů, přestože neustále docházelo k růstu cen nafty, energií, mezd, … Naposledy zaměstnanci a management (tedy i já) obdrželi poděkování při konání valné hromady v květnu 2012. Naposledy vedení města vyjádřilo spokojenost s naší službou při projednávání dopravní obslužnosti za 1. pololetí 2012. Celkové výsledky hospodaření MDPO, a.s. byly vždy lepší, než zadalo představenstvo a majitel.

·         Vybudovat nový areál s přispěním dotace z ministerstva (nedošlo k žádnému navýšení rozpočtu stavby, což kladně hodnotily dozorové a kontrolní orgány).

·         Na obnovu vozového parku získat cca 150 milionů korun z Ministerstva dopravy, programů SROP a ROP. V případě zmíněných programů jsme uspěli se všemi projekty, dokonce jsme jako jedni z prvních (ne-li) první v Opavě čerpali z evropských fondů.

·         Nastavit funkční síť MHD, což dokazují průzkumy, ve kterých je téměř 90% cestujících zcela, nebo spíše spokojeno s naší dopravou, dokazuje to i nízký počet stížností (bohužel nevím přesná čísla, mám je v MDPO, a.s.).

·         Komerční činnost vykonávat s maximální obezřetností ke svěřenému majetku, z těchto důvodů nemáme téměř žádné pohledávky (konkrétně mohu doložit v MDPO, a.s.).

Těchto dlouhodobých výsledků MDPO, a.s. dosahuje proto, že jsem v MDPO, a.s. nastavil jasná pravidla, a že jsem spolupracoval s týmem odborníků.  Kdokoli kontroloval, nebo bude kontrolovat, jak jsme za mého působení nakládali se svěřenými finančními prostředky, jak jsme dělali výběrová řízení, jak jsme nakupovali naftu, energii, materiál, zjistí, že s maximální transparentností a hospodárností. Tvrdím, že správce cizího majetku, což jsem byl i já, musí mít především morální zásady, které musí dodržovat, až následně musí být odborník. Neskromně tvrdím, že jsem byl dobrým správcem, což dokazuji i na výše uvedených příkladech výsledků mé práce. Nikdy, podotýkám nikdy, jsem za svou práci v MDPO, a.s. neobdržel od představenstva, ani od valné hromady výtku, či napomenutí. Bez jakéhokoli upozornění, nebo projednání jsem však obdržel vyhazov, kdy si nezúčastněný člověk musí myslet, že jsem MDPO, a.s. rozkradl, nebo snad přivedl k bankrotu.

Jaké konkrétní výsledky ze své praxe mohou uvést členové představenstva a především pan Kramný? Jaké jsou jeho manažerské zkušenosti, znalosti a dovednosti? Pan Kramný je typickým příkladem arogantního, neupřímného a především všehoschopného „rádoby“ politika, bez manažerských zkušeností, znalostí a dovedností, který touží po funkcích a moci. Z mé strany se nejedná o pomluvu, ale svá tvrzení mohu doložit na příkladech jeho rozhodovacích aktů a mého úkolování, na příkladu, jakým způsobem pod jeho vedením začala probíhat výběrová řízení a v neposlední řadě i na příkladu svého odvolání. Já jsem s jeho praktikami otevřeně nesouhlasil.  Nejběžnější rozhodovací akt pana Kramného byl „já jsem vám to říkal“, nebo „my jsme si mysleli“, písemné formě se vyhýbal. Zeptejte se pana Kramného, který z jeho úkolů, nebo příkazů jsem nesplnil a ať Vám jej ukáže. Zajímavé je například rozhodování na jednání představenstva (viz. Zápisy, které jsou v MDPO, a.s.). Ať Vám pan Kramný sdělí, kolik času věnovalo představenstvo projednávání strategie, finančních plánů, rozboru hospodaření a kolik času věnovali např. tvorbě www stránek! Doporučuji, nedejte na řeči, ale nechte si dokumenty předložit, případně ať uvedené dokumenty prověří, pokud to půjde, opravdu nezávislý orgán.

Proč jsem asi musel okamžitě opustit MDPO, a.s. a mám zde absolutní zákaz vstupu? Jak je zřejmé z výňatku tiskové zprávy, pan Kramný rozhoduje ne na základě faktů, ale svých dojmů, protože jak mohl dojít k závěru, že nebudu schopen a ochoten provést nezbytné změny, když jsme tento materiál společně vůbec neprobrali, ani jsem se k němu, mimo inkriminované představenstvo, neměl možnost vyjádřit. Nyní příklad výběrového řízení „nezávislé firmy“ BDO Advisory, ve které figuruje pan Hauk (pan Hauk figuruje ve více firmách, jelikož mi nabízel služby jako firma Facility, více o tom určitě ví pan náměstek primátora Žídek). Vypsat výběrové řízení na poradenskou firmu se představenstvo rozhodlo těsně před vánočními svátky 2011, kdy jediným hodnotícím kritériem byla cena. Díky představenstvu toto řízení skončilo fiaskem (mohu doložit, jak probíhala nominace firem, až po ukončení řízení, bohužel vše mám v MDPO, a.s.). Byl jsem nominován do výběrové komise, kdy nikdo z členů, mimo mě, nabídky firem nečetl, přesto ihned pan Kramný a Semera (rovněž člen představenstva) navrhovali, kdo by měl být vítěz (jestli se domníváte, že firma pana Hauka, domníváte se správně). Výběrovou komisi jsem upozornil, že s tímto nesouhlasím a upozornil jsem je na nesrovnalosti v nabídkách a navrhl jsem zrušení této soutěže. Výběrová komise s mým návrhem nakonec souhlasila a soutěž zrušila. Představenstvo rozhodlo o vypsání nového výběrového řízení, kdy jediným hodnotícím kritériem byla opět cena. Do komise pro hodnocení nabídek jsem však již nebyl nominován. Výběrové řízení vyhrála překvapivě opět firma pana Hauka BDO Advisory. Mám indicie (důkaz je v MDPO, a.s.), že tato firma neměla být vítězem.

Co následovalo? Jednou pan Hauk, jednou pan Hauk s kolegou a jednou jeho kolega sám navštívili MDPO, a.s., každá návštěva trvala cca 3 hodiny, dohromady tedy 9 hodin. Pánům jsem zaslal všechny materiály a dokumenty, které požadovali a jelikož jsem se naivně domníval, že se jedná o nezávislé poradenství, zaslal jsem jim i materiály nad rámec jejich požadavků. Celkem se jednalo o cca 70 dokumentů, stránky jsem již nepočítal. Je geniální, že za 9 hodin pobytu v MDPO, a.s. poradci ví, jak by měl správně a efektivně fungovat MDPO, a.s. Představenstvo k této zprávě nemělo ani jeden dotaz, či připomínku! Závěrečná zpráva je v některých částech všeobecná (není z ní např. zřejmé s kterými dopravními podniky v ČR a zahraničí nás poradci porovnávají), některé závěry jsou diskutabilní (např. spojit funkci vrátného a dispečera) i nepravdivé (např., že nemáme zpracovánu strategii, přestože ji dostali a je schválená představenstvem a obdržela ji i valná hromada). Každý kompetentní statutární orgán po prezentaci následně projedná a důkladně zanalyzuje zprávu, než učiní své rozhodnutí. Proč by mělo takový postup zvolit představenstvo vedené panem Kramným?! Představenstvu jsem již před několika měsíci zaslal například podklady k tankování nafty a vytížení lakovny. Je zapotřebí provést řádnou analýzu činností, které chceme provozovat komerčně, například s ohledem na míru rizika spojenou s tímto komerčním využitím. Představenstvo se ani jednou těmito materiály nezabývalo! Při nástupu členů představenstva do funkcí v roce 2011, jsem jim předal množství materiálů, abych je uvedl do dění v MDPO, a.s. a předložil jsem i možnosti dalšího směrování MDPO, a.s. Kromě jiného jsem jim navrhl zpracovat projekt, který jsem pracovně nazval „Bílá Opava“, který měl řešit úsporu energií, ekologickou výrobu energií a zavedení elektromobility v MDPO, a.s. Poprvé se však tímto materiálem představenstvo začalo zabývat až někdy v květnu2012 (přesně zjistím v MDPO, a.s.)! Tento záměr (vizi) jsem prezentoval na letošní konferenci Brokerage Event 2012 v Ostravě a okamžitě mě kontaktovali pan profesor Horak a Doc. Žídek z TU Ostrava, Ing. Juříček  Ph.D.z Brano Group, a.s., Ing. Jahn z EVC Group a další, které tento projekt oslovil. Nevím, jak si představuje pan Kramný „výraznější orientaci na komerční aktivity“, pozor však, aby například nechtěl s našimi finančními prostředky hrát na burze.

Způsob mého odvolání beru jako ukázku arogance moci, který má zastrašit ostatní v MDPO, a.s. tak, aby ze strachu ztráty zaměstnání plnili „nestandardní“ příkazy pana Kramného. Na důležitosti začnou získávat patolízalové, donašeči, udavači a stejně všehoschopní.

Jelikož mám zakázaný vstup do prostor MDPO, a.s., dovolte mi, abych touto cestou poděkoval těm svým spolupracovníkům, kteří ke své práci přistupovali zodpovědně, profesionálně a s loajalitou k firmě za to, že jsem s nimi mohl 12 let pracovat a tvořit.

 

V Opavě dne 06.10.2012

Hynek Woitek

 

Poznámka na závěr:

Na představenstvu 1. 10. 2012 jsme měli projednávat velmi důležitý bod týkající se dodávky nového odbavovacího systému. Dodavatel nesplnil termín dodání a z uzavřené smlouvy vyplývá, že za nesplnění termínu dodání může MDPO, a.s. požadovat značně vysoké sankce. Nemůže to být zajímavá motivace? Písemně jsem upozornil dodavatele, že budeme postupovat v souladu s platnou smlouvou (za dvanáct let spolupráce dodavatel zná můj zásadní postoj k „nestandardním“ postupům v takovýchto případech). Téměř obratem jsem obdržel sdělení od člena představenstva pana Semery (sdělení od něho obdrželi všichni členové představenstva), že z pozice člena představenstva žádá, abych neuplatňoval žádné sankce vůči dodavateli, a že toto bude řešit nejbližší představenstvo. Pár dní před představenstvem mě v dopisu, který byl adresovaný panu Kramnému, dodavatel zařízení lživě obvinil, že jsem zakázal montáž zařízení do vozidel. Na představenstvo jsem měl připraven další postup a rovněž jsem předpokládal, že představenstvo bude požadovat vysvětlení k dopisu. Nic z toho se nestalo. Náhoda, nebo úmysl? Neměl by majitel smlouvu a její plnění okamžitě prověřit?

« zpět na přehled