Z médií

Ministerstvo dopravy změnilo systém přípravy dopravních staveb

7. května 2013 / tisková zpráva

Vážná situace v oblastech dopravního stavebnictví i čerpání evropských prostředků z Operačního programu Doprava vedla ministerstvo dopravy k podstatným změnám v přípravě dopravních staveb. MD nově zahájilo větší dohled nad realizací investorské přípravy a zavedlo rozpis finančních alokací jednotlivých položek podle konkrétních činností. V praxi tak bude mít daleko větší vliv na urychlení, efektivitu i ekonomickou stránku dopravních staveb.

Současně bude mít MD i větší kontrolu nad prací investorů v silniční, železniční i vodní dopravě. Na přípravu dopravních staveb bylo v roce 2013 vyčleněno rekordních 3,5 mld. Kč a nad tento rámec MD dále během léta 2013 předpokládá vypsání projektových prací v oblasti silnic v hodnotě 3,9 mld. Kč, s čerpáním v letech 2014 a 2015.   
 
Důraz MD ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a investory (Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest) klade na nejdůležitější stavby, rovněž ve vazbě na čerpání z Operačního programu Doprava. „Trvám na tom, aby všechny dopravní stavby určené k financování z tohoto operačního programu byly z hlediska přípravy dostatečně pokryté,“ prohlásil ministr dopravy Zbyněk Stanjura. „Rozpisy přípravy byly stanoveny tak, aby prioritně odpovídaly potřebám spojeným s dočerpáním stávajícího Operačního programu Doprava 2007 – 2013 i potřebě projektů, které mohou být zahájeny na počátku nového finančního období 2014 – 2020, a to jak z hlediska fondu CEF, tak i nového OPD,“ doplnil Stanjura. 
 
Ministerstvo dopravy bude v roce 2013 dohlížet na čerpání cca 3,5 mld. Kč pro své podřízené organizace. Pro ŘSD bylo vyčleněno 1 890 mil. Kč, SŽDC má k dispozici 1 460 mil. Kč a ŘVC disponuje částkou 110 mil. Kč. Nad rámec tohoto schváleného rozpisu majetkoprávní a projektové přípravy pro rok 2013 budou brzy zveřejněna ještě předběžná oznámení na projektové práce v oblasti silničních staveb, s realizací a fakturací především v letech 2014 – 2015. Mezi nimi budou další projektové práce na dálnici D1, R35 nebo R6, jejichž celková výše bude cca 3,9 mld. Kč.
 
U ŘSD v roce 2013 probíhají poslední fáze příprav (výkupy, věcná břemena, zpracování zadávacích dokumentací) u staveb: D1 0136 Říkovice – Přerov, D3 Bošilec – Borek, D11 Hradec Králové – Jaroměř, R6 Řevničov – obchvat. U velmi důležitých staveb D3 obchvat Českých Budějovic a R35 Opatovice – Časy již byly podepsány smlouvy se zhotoviteli dokumentací pro stavební povolení a byly zahájeny výkupy, které budou pokračovat. Postupně budou dokončovány dokumentace dalších úseků modernizace D1, pro které budou zajišťována stavební povolení. Dojde k zadání dokumentací pro územní rozhodnutí na stavbách středočeské části D3, stejně jako na stavbách prostředního úseku R35, neboť u těchto staveb se podařilo úspěšně dokončit proces EIA.
 
Projektová příprava staveb SŽDC je konkrétně zaměřena zejména na přípravu staveb na III. 
a IV tranzitním železničním koridoru, přípravu ostatních důležitých mimokoridorových staveb 
a železničních uzlů na síti TEN-T a přípravu malých náhradních akcí na 1. i 3. prioritní ose OPD pro zvýšení jistoty dočerpání alokace. Důležitou součástí modernizace železniční sítě jsou 
i stavby interoperability, které spočívají v realizaci moderních řídících a zabezpečovacích systémech (systémy ETCS, GSM-R, DOZ apod). Plán přípravy staveb SŽDC obsahuje i přípravu tzv. „rychlých spojení“. 
 
U ŘVC bude mimo klíčových projektů pro velkou říční dopravu – Plavební stupeň Děčín 
a Plavební stupeň Přelouč II, Zvýšení podjezdných výšek na Vltavě – probíhat ve zvýšené míře i příprava projektů pro rekreační plavbu.

štítky: # #